Erotische schrijfwedstrijd (enkel voor Nederlanders)

Schrijf een erotisch verhaal van maximaal 1000 woorden over seks of seksualiteit. Alles mag, alles kan. De top drie wint een publicatie in &C Magazine en de winnaar – die wordt gekozen door onze lezers – wint een contract bij A.W. Bruna Uitgevers, een van de grootste uitgevers van Nederland met bestsellerauteurs als Suzanne Vermeer, Brené Brown en Esther Perel, en talentvolle debutanten als Kimberley Klaver, Martine Bakker en Chanel Matil Lodik.

ACTIEVOORWAARDEN EROTISCHE SCHRIJFWEDSTRIJD

1. Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Erotische schrijfwedstrijd (hierna: de “Actie”) die &C Media, gevestigd aan de van Woustraat 59-H, 1074 AC  in Amsterdam (hierna te noemen: “&C.”). De Actie wordt georganiseerd in &C editie 4 2022 en online. 
1.2   Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze voorwaarden in.
1.3   &C behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

2. Inhoud Actie

2.1   Op 3 maart 2022 kondigt &C een schrijfwedstrijd aan. Schrijf een erotisch verhaal van 1000 woorden en maak kans op een publicatie in de &C Magazine. Vanuit hier wordt er een winnaar gekozen en die wint een contract bij A.W. Bruna Uitgevers. 
2.2   Indien de deelnemer gewonnen heeft, wordt deze door &C bericht. De drie winnaars worden door &C geplaatst in editie 6 2022.  
2.3   De Actie loopt van 3 maart 2022 t/m 8 april. Na 8 april 2022 is de inschrijving gesloten en kan niet meer aan de Actie worden deelgenomen.
2.4   &C kiest samen met A.W. Bruna uitgevers de drie beste verhalen. De uiteindelijke winnaar wordt door de &C lezeressen gekozen. 
2.5   Deelnemers kunnen maar met een verhaal mee doen met de actie. 
2.6   De  winnaars krijgen een mail dat zij de publicatie in &C Magazine hebben gewonnen. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3. Prijzen

3.1   De top-3 wint een publicatie in &C Magazine en de winnaar – die wordt gekozen door onze lezers – wint een contract bij A.W. Bruna Uitgevers voor een publicatie in een nader overeen te komen vorm. De winnaar en de uitgever zullen na de bekendmaking hier op korte termijn verder over in gesprek gaan. 
3.2   Om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs, is de winnaar verplicht om te voldoen aan de voorwaarden: Schrijf een erotisch verhaal van 1000 woorden en mail je verhaal naar steamyschrijfwedstrijd.nl. Ook de contactgegevens moeten hierbij vermeld staan. 
3.3   De prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten.

4. Deelname en deelnemers

4.1   Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. 
4.2   &C heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
4.3   &C kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor eventueel verloren gegane inzendingen (kraskaarten) of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
4.4   Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door &C en de eventuele derde die de prijs ter beschikking stelt worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s in het tijdschrift en/of de website linda.nl.

5. Gegevens

5.1   De winnaars stemmen in met het verstrekken van zijn/haar naam en adresgegevens aan A.W. Bruna Uitgevers. 
5.2 &C. en bovenstaande partijen gaan zorgvuldig om met gegevens en handelen conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van &C plaatsvinden.

6. Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen

6.1   &C heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat &C daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal &C rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.
6.2   &C garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die &C aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

7. Klachten

7.1   Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door &C georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan &C kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail naar marketing@andcmedia.nl onder vermelding van ‘klacht  &C editie 4 2022 Erotische schrijfwedstrijd.

8. Aansprakelijkheid

8.1   &C is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen &C niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor &C in het leven roepen. &C is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. &C is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1  Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Mail het verhaal, inclusief je naam, adres en telefoonnummer, vóór 8 april 2022 naar schrijfwedstrijd@andcmedia.nl. Voor meer informatie, zie andc.tv.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze informatie wordt voorzien in de hoop dat ze nuttig is. Wil-low is niet verantwoordelijk voor de organisatie, uitslag,... van de schrijfwedstrijden.

Er worden inspanningen gedaan om de informatie accuraat weer te geven en up-to-date te houden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie 100% correct is. Raadpleeg altijd de officiƫle wedstrijdpagina van de organisator van de wedstrijd.

Entreprenerd


Buy Bruno's book

Topics